Обща селскостопанска политика (OCП)

Обучение по устойчиво териториално и екологично развитие

Общата селскостопанска политика (ОСП) е основополагаща, както по отношение на изискванията към земеделските производители и бизнеса в селските райони, така и по отношение на подпомагането, което им се предоставя. Именно затова е изключително важно стратегическите документи и регламентите, програмите и плановете на национално ниво да отразяват и подпомагат по адекватен и балансиран начин състоянието и нуждите на земеделието с висока природна стойност, малкия и семеен бизнес, както и на местните общности.

СТЕП участва в европейската коалиция от природозащитни неправителствени организации „Добра храна, добро земеделие“, фокусирана върху Общата селскостопанска политика. СТЕП изготвя анализи, оценки, наблюдения, проучвания и обучения относно развитието на ОСП на Европейския съюз и прилагането  й в България.

На национално ниво, СТЕП си сътрудничи с представители на екологични неправителствени организации и асоциации на земеделски производители за изготвяне и съгласуване на предложения, позиции и коментари относно разработването и прилагането на стратегическите документи и нормативните актове за ОСП.