Цели

Сдружение за териториален и екологичен просперитет - СТЕП е нестопанска организация с общественополезна дейност, регистрирана на 14.01.2014г. Работата ни е открита и позволява включване на нови партньори и участници с идеи и желание за принос към постигане целите на сдружението.

Основните цели на СТЕП в дългосрочен план са:

  1. Допринасяне за устойчиво териториално и екологично развитие на селските райони и селската икономика;
  2. Допринасяне за запазване на природните ресурси и биоразнообразието чрез създаване и насърчаване на условия за устойчиво ползване на природните ресурси;
  3. Допринасяне за въвеждането и провеждането на обучения по устойчиво териториално и екологично развитие, включително чрез обучение на обучители и нови методи на преподаване;
  4. Допринасяне за изграждането и укрепването на капацитета на различни заинтересовани страни относно устойчиво териториално и екологично развитие, чрез повишаване знанията на местните общности и земеделските стопани;
  5. Допринасяне за разнообразяване на селскостопанската продукция и дейност, включително чрез въвеждане на иновативни практики и партньорства;
  6. Предоставяне на експертна помощ за изготвяне на анализи, изследвания, оценки и предложения, свързани с развитието на устойчива регионална политика и политика за развитие на селските райони;
  7. Предоставяне на информация и консултации по политики, свързани със земеделие, околна среда, социално и регионално развитие.