История

Сдружението за териториален и екологичен просперитет (СТЕП) е регистрирано като НПО през януари 2014г., като продължение на Гражданско обединение „Устойчиво ползване на пасища, мери и ливади“. През същата година СТЕП става член на Европейския форум за опазване на природата и пасторализма – мрежа от организации и експерти, работещи в полза на земеделието с висока природна стойност.

Учредителите на СТЕП имат дългогодишен опит (20+ години) в областта на земеделието с висока природна стойност, агроекологията, развитието на селските райони, опазването на природата и околната среда и свързаните политики, както и правна експертиза и солиден опит в управлението на проекти.

През април 2015 г. СТЕП се съгласява да влезе в ролята на национален шампион на Европейския селски парламент и да ръководи българската кампания за „възходяща каскада от идеи“, отразяваща тревогите и надеждите на хората от селските райони.

СТЕП е координатор за България на мрежата за агроекологични плащания, обвързани с постигнатите резултати. Тази мрежа е място за споделяне на опит относно плащанията, базирани на постигнатите резултати, тяхното осъществяване, плюсовете и минусите им, приложимостта им при различни агроекологични проблеми и др.

СТЕП участва  и в Мрежата за земите за общо ползване (commons) в Европа, която има за цел да създаде и укрепи връзките между общности със значителни площи с общо ползване (селско стопанство, горско стопанство, води) и тези, които я подкрепят; да документира и повиши разбирането за земите за общo ползване; да допринесе за разпространението и прилагането на добри практики.

СТЕП развива тясно сътрудничество с Университета за национално и световно стопанство (УНСС) и Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ).