Плащания въз основа на постигнати резултат

Устойчиво териториално и екологично развитие на селските райони

Плащанията въз основа на постигнати резултати е сравнително нов подход за подпомагане по ОСП, при който земеделските стопани или собствениците на земи получават плащания за постигане на конкретен екологичен резултат. Методите, свързани с плащания за постигнати екологични резултати, предлагат на земеделските производители гъвкавостта да използват своите знания и опит за управление на земята по начин, който постига екологичен резултат (например биоразнообразие, съхранение на въглерод, регулиране на водните запаси и др.), едновременно със земеделската им дейност. По този начин земеделският стопанин сам определя дейностите, които да извърши и има възможност да ги променя в зависимост от метеорологичните, почвените и други условия  на района, в който се намира стопанството му.

СТЕП е координатор за България на Мрежата за плащания за околната среда, обвързани с постигнатия резултат. СТЕП проучва постигнатите резултати в държавите и районите, в които този подход се прилага в последното десетилетие, и извлича поуките, които биха били важни при прилагането им в България. Също така, СТЕП лобира за пилотното им тестване в България чрез инструментите на ОСП, в настоящия период – Стратегическия план за ОСП 2023-2027.