Препоръчителни стъпки за общинската администрация за прилагане на ЗИД на ЗСПЗЗ относно отдаване на пасища, мери и ливади за общо и индивидуално ползване