Становище на СТЕП по доклада за оценка на степента на въздействие на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023 -2027 г. с предмета и целите на опазване на защитените зони от Натура 2000 (26.08.2022)