Общо ползване на пасища

Общо ползване на пасища

В исторически план, общото ползване на пасищата е характерно за селското стопанство в цяла Европа. То се е развило въз основа на правото на населението от дадено населено място да  ползва прилежащите им пасища и ливади за паша и изхранване на добитъка. В миналото  основните предизвикателства са свързани с ограничаване на достъпа до  и регулиране на ползването на общия пасищен ресурс. В днешно време, предизвикателствата са пренасочени към предотвратяване на изоставянето им, осигуряването на устойчивото им ползване, и отчитането им като специфичен вид ползване в Общата селскостопанска политика. Освен това, все повече се припознава значението им за опазване на природата и биоразнообразието. Повече от половината от пасищата за общо ползване в България (над 800 хиляди хектара) попадат в зоните от европейската екологична мрежа Натура 2000, но под 10 % от тях получават подпомагане от схемите и мерките на Общата селскостопанска политика.

СТЕП участва в Мрежата за земеделски земи за общо ползване  в Европа, която има за цел  да създаде и укрепи връзките между общностите със значителни територии под общо ползване (земеделски, горски, водни) и тези, които ги подкрепят, да документира и повиши разпознаваемостта на земите за общо ползване, и да допринесе за разпространение и прилагане на  добри практики.