Проект „ АЕ-Трансект“ финансиран в рамките на програма Хоризонт Европа по ХОРИЗОНТ- CL6-2021-CLIMATE-01-05

В началото на септември 2022 СТЕП стартира  проект „ АЕ-Трансект“. Проектът е финансиран в рамките на програма Хоризонт Европа по ХОРИЗОНТ- CL6-2021-CLIMATE-01-05 - Агроекологични подходи за намаляване на изменението в климата, устойчивo земеделско производство и повишено биоразнообразие, и е с продължителност 4 години.

Проектът „АЕ-ТРАНСЕКТ“ има за цел да допринесе за разгръщането на пълния потенциал на агроекологичните практики в европейското селско стопанство чрез укрепване на базата от знания за фермери и съветници и подпомагане на вземащите решения. Проектът е насочен към предоставяне на солидни доказателства за ползите от агроекологията за смекчаване на  измененията на климата, опазване на биоразнообразието и социално-икономическата устойчивост на фермите.

За да постигне тези цели, проектът „АЕ-ТРАНСЕКТ“ подкрепя прехода към агроекология чрез динамика на ко-иновациите, включително трансдисциплинарно сътрудничество между изследователи (агрономия, животновъдство, екология, науки за устойчивостта, социално-икономически и политически науки) и заинтересовани страни, и мобилизиране на знания и опит в 11 иновационни центъра (ИЦ)  с множество участници, които се занимават с  преход към агроекологични дейности  от няколко години. Избраните ИЦ се фокусират върху различни практики като  отглеждане житни култури, животновъдство, и интегрирани системи за растениевъдство и животновъдство, изпълнявани в различни биогеографски области и социално-икономически европейски територии.

Проектът „АЕ-ТРАНСЕКТ“ ще:

а) предостави инструменти за по-добро количествено определяне на ползите от агроекологията за устойчивостта на климата, биоразнообразието и фермерството;

б) идентифицира двигатели, бариери - включително социални норми - възможности и решения за подобряване възприемането на агроекологичните принципи;

в) стартира набор от инструменти за предоставяне на прагматични препоръки за прилагане и разширяване на агроекологични практики от фермери, съветници, политици и други участници.

И накрая,  проектът ще оцени как инструментите на политиката улесняват или ограничават разширяването на агроекологията и ще предостави изчерпателен набор от специфични за мащаба политически препоръки за разгръщане на потенциала на агроекологията от регионално до европейско ниво.

Чрез преодоляване на настоящите био-техннологични, социални и политически пречки,  проектът „АЕ-ТРАНСЕКТ“ ще подкрепи постигането на съответните цели на ключови политики на ЕС като Общата селскостопанска политика, Зелената сделка и Стратегията "От фермата до трапезата".

За да постигне общата си цел, проектът ще преследва и  следните научни и технически цели:

  • Концептуализиране на агроекологията в европейски контекст:

А) Преглед на  дефинициите за агроекология спрямо други концепции за устойчивост и количествено определяне на база на сравнителен анализ на индикатори и мета-анализ, на ясните ползи и компромиси от прилагането на агроекологични практики на земеделско и териториално ниво, относно смекчаване на климатичните промени, опазване на биоразнообразието и социално икономическата устойчивост;

Б) Определяне на  наративите, които рамкират агроекологичните социални движения в Европа и разширяват текущите знания за това как различните наративи, инициативи и политики на ЕС влияят върху агроекологичните практики чрез надграждане на съществуваща оценка ( Fitness-check) на ОСП (Работен пакет 2).

  • Съвместно проектиране на агроекология:

А) Чрез създаване на мрежа от добре установени агроекологични ИЦ за споделяне и оценяване на миналия, настоящия и бъдещ опит в агроекологията, за да се идентифицират ключови възможности и пречки пред разгръщане на агроекологията и повишаване на осведомеността и обмена на знания между участниците (Работен пакет 3);

Б) Да се адаптират, разширят и приложат в ИЦ, методи за оценка на социо-екологичната система за наблюдение и оценка на техническите, икономическите, екологичните и социалните въздействия на агроекологията на фермерско и териториално ниво и да се идентифицират оптимални комбинации от практики в съответствие с нуждите на участниците, за да допринасят за смекчаване на изменението на климата, опазване на биоразнообразието и подобряване на устойчивостта (Работни пакети 3,4).

  • Отключване на агроекологичния потенциал чрез разширяване на агроекологията:

А) На ниво ЕС, идентифициране на горещи и студени точки за разгръщане на агроекология чрез съпоставяне на биофизични и социално-икономически характеристики на успешните европейски агроекологични мрежи с локални характеристики, базирани на обществено достъпни пространствени данни. На фермерско ниво, проучване каква е ролята на социалните норми и рамки на агроекологията, които възпрепятстват нейното широко разпространение (Работен пакет 5);

Б) Идентифициране на възможности, бариери и алтернативи за това как европейските политики могат да насърчат разширяване на агроекологичните решения; по-специално за идентифициране, разработване и прилагане инструменти за отстраняване на бариерите за разширяване на агроекологията, включително недостатъците на данни и усилия за мониторинг, inter alia чрез рационализиране на подбора на индикатори, гражданска наука и други подходи в областта на изменението на климата, биоразнообразието и устойчивостта на фермерсвото (Работен пакет 6).

  • Ускоряване на прехода към агроекология чрез насърчаване на споделянето на знания между заинтересованите страни на национално и европейско ниво (Работен пакет 7):

А) Чрез популяризиране на майсторски класове (демонстрационни дни  във фермите) и директен обмен на национални събития и чрез разпространение на резултатите от проекта в социалните медии, ангажирайки заинтересованите страни в ЕС (включително земеделски организации и хранително-вкусовата промишленост) и чрез взаимодействия между науката и политиката за подобряване на комуникацията, споделяне на най-добри практики и изграждане на препоръки и пътна карта за правещите политики;

Б) Чрез предоставяне на инструментариум, който синтезира доказателствата и ги разпространява в серия от четири интерактивни виртуални презентации, фокусирани върху смекчаването на изменението на климата и адаптирането към него, климатично неутрално земеделие, опазване на биоразнообразието и устойчивост на земеделските стопанства, в сътрудничество с други програми на Хоризонт Европа.

Свързани документи