Становище на СТЕП по проект на Стратегия за биологичното разнообразие на Република България до 2030г.