HNV Link: Новият проект


Финансиран от Европейския Съюз

HNV Link:   Новият проект, финансиран по програма Хоризонт 2020, се стреми да даде тласък на иновациите  в земеделски райони, отличаващи се с висока природна и културна стойност.

Развитие на иновации в земеделски райони с висока природна и културна стойност 

През април  2016 г. Сдружение за териториален и екологичен просперитет – СТЕП стартира международен проект HNV LINK: Земеделие с Висока Природна Стойност: Обучение, Иновации и Знания. Проектът е финансиран по програма Хоризонт 2020  за създаване на мрежа, която сближава науката и иновациите в земеделието с висока природна стойност.

Проектът HNV Link се изпълнява от консорциум от 13 партньора от 11 страни-членки на ЕС.  В периода 2016 – 2018 година, проекта ще се фокусира върху събиране, разработване, трансфер и разпространение на  различни иновативни  решения  за земеделските земи с висока природна стойност с цел подобряване както на социално-икономическата им жизнеспособност, така и екологичната им ефективност. Тази мрежа ще работи на местно и на международно ниво и цели постигането на промяна чрез осъществяване на връзка между фермерите, научните среди и заинтересованите от иновации страни в съответствие с визията на Европейския съюз за иновации.

Необходимост от сближаване на науката и иновативната практика

Въпреки непрестанното натрупване  на знания  чрез научноизследователски проекти, често научните резултати не се прилагат в практиката или се използват недостатъчно, а иновативните идеи от практиката не се включват и  разпространяват адекватно. Проектът ще допринесе за стимулиране на взаимодействието и трансфера на знания, с цел да се оптимизира ползването на ресурсите и да се премине към научни изследвания, водени от иновациите.

За тази цел, проектът включва партньори от научните среди и земеделската практика, които ще улесняват обмена на съществуващите знания за иновативните подходи в земеделието с висока природна стойност, веригите за доставки и селските райони.  Проектът също така ще насърчи прилагането на съществуващите научни знания в практиката и улавянето на креативните идеи на местно ниво. 

Земеделските земи с висока природна стойност са застрашени в Европа и България

Земеделските земи с висока природна стойност в Европа обхващат площи, в които земеделските практики поддържат или са свързани с изключително високо биоразнообразие. Тези земеделски земи са важни и за културното наследство, качествените и вкусни продукти, заетостта в селските райони и са приоритетни места за опазване в цяла Европа.

Дългосрочните заплахи  за тези природосъобразни земеделски системи са изоставяне, деградация, икономическо и социално маргинализиране. Основното предизвикателство е свързано с повишаване на социално-икономическата жизнеспособност на тези системи като едновременно с това се запазват тяхната природна ценност, в това число и екосистемните услуги, които те предоставят на обществото .

Доктор Фрасоа Лерин, координатор на мрежата от Международния център за средиземноморски агрономически изследвания, Франция казва: “Горд съм от поетия ангажимент на нашата мрежа да развие от една страна здравите връзки между земеделието и околната среда, а от друга -  да се фокусира върху аналитични и практически решения.“

За повече информация:

Янка Казакова, електронна поща: yanka.kazakova [at] gmail.com