Европейски селски парламент 2022: Нужен е нов модел за развитие на селските райони

Европа има спешна нужда от изграждане на съгласувани политики, програми и механизми за проследимост за изграждане на устойчиво бъдеще на селските райони. Това е едно от основните послания от заседанията на Европейския селски парламент, който се проведе в средата на септември в полския град Келце. През петото издание на форума над 350 участници от 39 европейски държави - представители на селски райони, граждански организации, научни работници, предприемачи, представители на национални и европейски институции, дискутираха визията за бъдещето на селските райони, добрите примери и предизвикателствата.

Необходими са добре обмислени и гъвкави политики, които да се прилагат от правителствата всички нива. Тези политики следва да отразяват дългосрочната визия на Европейската комисия за селските райони до 2040 г., да поощряват и насърчават продуктивни дейности като изграждане на жилища и пътища, образователни центрове, здравни институции, дигитална инфраструктура, места за отдих и срещи, но също така трябва да подкрепят малките и средни бизнеси, които са жизненоважни за селските райони. Именно те разкриват работни места и могат да притеглят обратно младите хора. За да бъдат те ефективни, страните-членки трябва да изградят и прилагат работещи механизми за мониторинг и оценка на дейностите на местните власти и програмите за развитие на селските райони.

Друго важно заключение от ЕСП 2022 е необходимостта от проактивни действия от страна на самите общности. За да се постигне устойчиво развитие на селските райони, общностите трябва да искат и да изискват това от местната власт, както и да работят съвместно в посока реализиране на нуждите. Трансформацията трябва да дойде от инициативата и действията на самите жители, тъй като те най-добре разбират какво е наистина важно за тях.

„Европейският съюз многократно е насърчавал общностни инициативи (…) например чрез партньорства за местно развитие в рамките на LEADER, CLLD, стратегията за умни села „Smart Villages”, ERASMUS и др. Много от тези инициативи  обаче не само не  бяха напълно или частично използвани националните правителства, но и бяха съществено отслабени от непрекъснато нарастващата бюрокрация на национално или европейски ниво. Време е да се признае и допълнително да се насърчи компетентността и творческата енергия на гражданското общество  (…)“, пише президентът на платформата ARC2020 - Ханс Лоренц.

Прочетете тук  Декларацията на Европейския селски парламент 2022

Добрият пример

Много селски райони и сега демонстрират добри примери за развитие благодарение на съвместната работа с местни инициативни групи, селски съвети, както и прилагане на стратегията за „умни села“ (Smart villages).  Такъв е и случаят на полският град Келце, където местните инициативни групи работят в усилено сътрудничество с общността за разкриване на нови работни места и облагородяване на района.

С население малко под 200 000 души, общината и жителите са се обединили около спазването на колективни норми и ценности – опазване на природните блага на региона, намаляване на социалното напрежение между различни групи и интеграция на малцинствата, предоставяне на равни възможности за кариерно развитие на жените, активно включване на младите в живот и политиките на района, подпомагане на общностните лидери и предприемачи и др.

Една от основите на развитието на селските райони е създаването на благоприятни условия за работа на местните общности. Това става особено важно по отношение на младите жени, които често се опитват да съчетаят професионалния и семейния си живот. Развитието в тази област става не само чрез подпомагане на предприемачеството и създаване на нови компании и привличането на инвестиции, но и в изграждане на подходяща социална инфраструктура, които да подпомогнат връщането на жените обратно на пазара на труда. Ето защо общината, заедно с европейски средства, финансира изграждането на две нови модерно оборудвани детски градини, пригодени и за деца със специални нужди. Този добър пример кореспондира с активното участие на общностите в развитието на района, които идентифицират нужда и заедно с общината успяват да я намерят решение за нея.

 

Зaщо селските райони са важни?

Над 200 милиона души в Европа живеят в селски райони – почти 1/3 от населението на целия континент. Те играят ключова роля за устойчивостта на Европа, за постигане на продоволствена сигурност, за икономиката както на ЕС, така и на отделните държави-членки. С всяка изминала година предизвикателствата пред тях се увеличават – климатичните промени, носещи след себе си редица социални и икономически промени, загубата на млади хора в работоспособна възраст, обезлюдяване и др. Запазването на многообразието на селските райони, тяхната устойчивост и ресурси са критично важни за изграждането на силна и независима Европа.

Повече информация за Европейския селски парламент прочетете тук