Земеделие с грижа за природата: Екосхема "Поддържане и подобряване на екологичната инфраструктура" (ВИДЕО)

Стратегията на ЕС за биологичното разнообразие до 2030 г. идентифицира спешна необходимост от връщане на най-малко 10% от земеделските площи като „характеристики на ландшафта с високо разнообразие“. Зелената архитектура на новата ОСП отразява необходимостта от по-последователен подход за подпомагане на земеделските стопани да поддържат, възстановяват и създават характеристики на ландшафта със стойност за биологичното разнообразие.

От своя страна, стратегическите планове на ОСП са инструментът за насърчаване на подобреното поддържане, възстановяване и създаване на характеристики на ландшафта в земеделските земи чрез обвързване с условия за добро земеделско и екологично състояние (ДЗЕУ 8) и допълнително финансиране в рамките на екосхемите и мерките за агроекология и климат, насочени към поддържането на различни характеристики на ландшафта.

За съжаление, на 31 януари 2024 г. ЕК предложи дерогация (https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_24_582 ) земеделските производители да отговарят на ДЗЕУ 8  дори ако отглеждат само азотфиксиращи или междинни култури, които според научните изследвания имат минимална или никаква стойност за биоразнообразието и следователно не могат да се разглеждат като начин за опазване на екологичната инфраструктура.

Филмчето „Поддържане и подобряване на екологичната инфраструктура“ ни запознава не само с елементите от ландшафта, които са най-важни за опазването на видовете растения и животни в земеделските земи, но и с природосъобразните начини за поддържането им. Опазеното биоразнообразие е ценно не само за природата, но е и от помощ за фермерите в тяхната работа.