Резултати от срещата на тематичната работна група за разработване на българския стратегически план на ОСП в периода 2021 – 2027 г. на 22/02/2022

На 22-ри февруари се състоя поредната среща на тематичната работна група (ТРГ) за разработване на Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони в периода 2021 – 2027 г. Основните въпроси, които се обсъждаха, бяха свързани с обвързаното производство, интервенционната стратегия и финансовия план. Експертите на СТЕП изготвиха становище по проекта на интервенционната логика и финансовия план, с което може да се запознаете подробно тук. Коментарите бяха представени като част от общото становище на екологичните организации.

Основните забележки на представителите на екологичните организации са свързани с липси на ключови за плана елементи, сред които най-важните са:

- Липса на остойностени индикатори за резултат, които да показват как и с колко предлаганите интервенции ще допринесат за постигането на целите на ОСП и Зелената сделка.

- Почти пълна липса на индикатори за резултат по отношение на биоразнообразието и Натура 2000.

- Липса на цялостен, логично обвързан проект на стратегическия план с анализ на потребностите, поставените количествени цели и приоритети и предлаганата за постигането им логика с интервенциите и предвидените за тях бюджети.

- Непълно съответствие с Националната приоритетна рамка за действие на Натура 2000 (НПРД) и липса на обоснованост на някои от интервенциите във връзка с НПРД. Например биологичното производство е посочено като интервенция, допринасяща за опазване на биоразнообразието, но не става ясно точно кои дейности, включени в обхвата на биологичното производство, ще допринесат за опазване на биоразнообразието и как.

- Липса на достатъчно средства за биоразнообразие.

- Липса на механизъм за мониторинг и контрол на ефекта от прилагането на интервенциите върху биоразнообразието. Това в комбинация с липсата на индикатори за резултат обуславя невъзможността за реална оценка на целесъобразността на интервенциите, заложени в новия план.

Предстои стратегическият план да бъде внесен за коментари в Европейската комисия, както и да бъде предоставен за обществено обсъждане, като българските екологични НПО ще продължават да настояват за преработването на плана съобразно заложените в Зелената сделка цели и визия на Общата селскостопанска политика, която се предвижда да бъде по-справедлива и по-зелена.