13 агроекологични принципа за устойчиви хранително-вкусови системи

 1. Рециклиране. Използване главно на местни възобновяеми ресурси/суровини и затваряне, доколкото е възможно, на цикъла на ресурсите: хранителните вещества и биомасата.
 2. Намаляване на вложенията. Намаляване или премахване на зависимостта от закупени суровини.
 3. Почвено плодородие и здраве. Опазване и грижа за здравето и плодородието на почвите за по-добър растеж на растенията, особено чрез управление на органичните вещества и биологичната активност на почвите.
 4. Здраве на животните. Опазване на здравето на животните  и хуманно отношение към тях.
 5. Биоразнообразие. Поддържане и подобряване на  разнообразието на видовете; увеличаване на биоразнообразието в агросистемите, земеделските стопанства и на  ниво ландшафт.
 6. Синергия. Подобряване на положителното екологично взаимодействие, синергията, интеграцията и допълването между елементите на агроекосистемите (растения, животни, дървета, почви, води).
 7. Икономическа диверсификация. Диверсифициране на приходите във фермите и гарантиране на по-голяма финансова независимост; възможности за добавяне на стойност за  дребните фермери.
 8. Съвместно създаване на знания. Подобряване на съвместното създаване и хоризонталното споделяне на знания, включително местни и научни иновации, особено чрез обмен между земеделски производители.
 9. Социални ценности и диети. Изграждане на  хранително-вкусови системи, основани на културни ценности,  традиции и  идентичност, социално равенство и равенство между половете в местните общности, които осигуряват здравословни, разнообразни, сезонни продукти.
 10. Справедливост. Подкрепяне на достойни и стабилен поминък на всички участници, ангажирани в хранително-вкусовите системи, особено на дребните производители на храни, въз основа на справедлива търговия, справедлива заетост и справедливо третиране на правата върху интелектуалната собственост.
 11. Свързаност. Осигуряване на близост и изграждане на доверие между производители и потребители чрез насърчаване на справедливи и къси вериги на доставка и чрез повторно позициониране на хранително-вкусовите системи в местните икономики.
 12. Управление на земите и природните ресурси. Разпознаване и подкрепа за потребностите и интересите на семейните ферми, дребните стопани и местните производители на храни като устойчиви мениджъри и пазители на природните и генетични ресурси.
 13. Участие. Насърчаване на социалната организация и по-голямо участие от производителите и потребителите на храни във вземането на решения, за да се подпомогне децентрализираното управление и местното управление на земеделски и хранително-вкусови системи.

Източник: HLPE (2019)