Заключителна конференция по проект HNV Link - основни изводи и препоръки за ОСП след 2020 г.

Експерти от СТЕП и партньори по проект HNV Link от района на знанието „Западна Стара планина“ взеха участие в заключителната конференция на проекта в Монпелие, Франция. Повече от 130 експерти, изследователи, фермери, представители на европейските институции и др. дискутираха  предизвикателствата пред земеделието с висока природна стойност и необходимостта от съвместни дейности и иновации за опазването и развитието му.

По време на конференцията бяха направени следните основни изводи и препоръки за промени в  Общата селскостопанска политика (ОСП) и нейното прилагане на национално ниво през следващия програмен период:

  • Земеделието с висока природна стойност следва да бъде интегрирано във визията, целите и стратегическите планове на ОСП в периода 2021 – 2027 г., като земеделски системи, особено важни за постигане на целите за опазване на биологичното разнообразие на ЕС и целите на ООН за устойчиво развитие;

  • Да се разработят насоки за прилагане на дефиницията за постоянни пасища/затревени площи на ниво ЕС и на национално ниво, за да се гарантира пълната допустимост на всички площи, върху които се извърша паша или се използват за фураж, независимо от вида на растителността по тях;

  • Да се подобри прилагането на плащанията по първи стълб на ОСП, като се премахне системата на исторически права и плащания и нейното влияние върху екстензивното земеделие и да се осигури по-добро възнаграждение за обществени блага, предоставяни от земеделието с ВПС (еко-схеми за земеделието с висока природна стойност, полу-естествените пасища и др.);

  • Да се подобри прилагането на плащанията по втори стълб на ОСП, чрез предоставяне на по-балансиран бюджет с целеви мерки за проекти за опазване на земеделието с ВПС на местно ниво и схеми, стимулиращи постигането на конкретни резултати (общия бюджет на ОСП да е в полза на Стълб 2, прехвърляне на средства от Стълб 1 към Стълб 2, схеми за околна среда – климат и др.);

  • Промени в Рамката за мониторинг и оценка на ефективността (PMEF) за подобряване на мониторинга на системите и териториите с ВПС (оценка на качеството на земите с ВПС, не само на тяхната площ) и оценка на мерките на ОСП, в това число включване на индикатор за доходите в земеделските стопанства с ВПС.

Препоръки за мерките за земеделието с висока природна стойност на национално, регионално и местно ниво:

  • Създаване и укрепване на подходяща Система за  аграрни знания и иновации (AKIS) в Европа за подпомагане на  иновациите за земеделието с ВПС,  включваща възможността за съветническите услуги и подпомагане на процеса от страна на НПО, работещи в тази област;

  • Засилване и обединяване на политики и институции за интегрирано управление на земите и устойчиво развитие;

  • Подобряване на достъпа до земеделски земи, управлението и мониторинга им с оглед подпомагане на създаването на нови стопанства за земеделие с висока природна стойност, по-дългосрочни инвестиции в тях, по-добро управление на земите и оценка на постигнатите екологични резултати и предоставени екосистемни услуги;

  • Промени в прилагането на регламентите за здравето и хуманното отношение към животните (например, ликвидиране на животните при туберкулоза), съобразени с условията във фермите с ВПС;

  • Промени в прилагането на регламентите за производство на храни, преработка и маркетинг с цел подпомагане на създаването на добавена стойност и пазари за храните от производствени системи с висока природна стойност, в това число директни продажби и преработка от малки предприятия и стопанства.

Вяра Стефанова представя българския опит от района на знанието Западна Стара планина по време на панела за районите с висока природна стойност.
Вяра Стефанова представя българския опит от района на знанието Западна
Стара планина по време на панела за районите с висока природна стойност.
 
 

Българската делегация на финалната конференция по проект HNV Link в Монпелие, Франция.

 

Янка Казакова модерира втория панел на заинтересованите страни на европейско, национално и местно ниво на проект HNV Link.

 

 
 

 

Мирослава Дикова представи възможностите и ограниченията при предлагането на храни от системите с висока природна стойност в България.