Нова оценка на Европейското бюро по околна среда и БърдЛайф Европа: националните стратегически планове няма да постигнат целите на Европейската зeлена сделка по отношение на околната среда и климата

На 21-ви февруари Европейското бюро по околна среда (ЕБОК) и БърдЛайф публикуваха актуализирана оценка на амбицията на стратегическите планове на ОСП. Оценката е базирана както на наличната информация към 15-ти февруари 2022 г., така и на предварителна оценка, извършена през ноември 2021 г.

Преобладаващото мнозинство от ОСП стратегически планове, предоставени на Европейската комисия от държавите-членки, не успяват да се справят адекватно с неотложните проблеми, свързани със загубата на биологично разнообразие и изменението на климата.

Това е заключението на новата оценка, която установява, че националните стратегически планове не отговарят на обявените амбиции и липсват ясни цели, мерки и финансиране за спиране на загубата на биоразнообразие и намаляване на емисиите на парниковите газове.

Оценяването разглежда 18 от 23-те стратегически плана, представени до момента като лоши или много лоши в изследваните измерения:

  • пространство за природата;
  • опазване на пасища, торфища и влажни зони;
  • пари за опазване на биологичното разнообразие;
  • действия в областта на климата;
  • вредни субсидии;
  • участие на екологични НПО.

В този критичен период, в който националните стратегически планове се договарят между държавите-членки и Комисията, оценката показва, че те са в сериозно несъответствие с целите на Европейската зелена сделка и ангажиментите за околната среда и климата, поети в стратегията на ЕС „От фермата до трапезата“ и стратегията за биологично разнообразие.

„ОСП представлява 31% от общия бюджет на ЕС – неприемливо и ирационално е да се използват публични пари, за да продължи да се подпомага унищожаването на природата. Комисията трябва да накара държавите-членки да използват тези пари, за да подобрят състоянието й и да върнат биоразнообразието в цяла Европа. “ каза Татяна Немцова, експерт по земеделие в ЕС, член на БърдЛайф Европа.

„Тези планове не са нито зелени, нито справедливи. Държавите-членки не успяват да изпълнят целите на Зелената сделка и трябва да усъвършенстват плановете си чрез адекватно финансиране и мерки за подпомагане на климата и природата“, каза София Каиати, асистент в ресор селско стопанство към ЕБОК.

Европейското бюро по околна среда и БърдЛайф Европа призовават Европейската комисия да изпрати на държавите-членки стабилни и амбициозни препоръки за преразглеждане на стратегическите планове и да направи тези препоръки и последващите отговори достъпни за обществен контрол.

Освен това Комисията не трябва да одобрява стратегически планове, които не успяват да постигнат целите на ОСП за околната среда или нарушават законодателството на ЕС.

Повече информация може да намерите на:

https://www.birdlife.org/news/2022/02/21/cap-national-strategic-plans-will-fail-to-deliver-on-eu-green-deal-environmental-and-climate-objectives/

https://eeb.org/cap-national-strategic-plans-will-fail-to-deliver-on-european-green-deal-environmental-and-climate-objectives-ngo-assessment-reveals/