Обмяна на опит и добри практики за устойчиво ползване на планинските пасища в Натура 2000 – окончателен доклад