Становище на СТЕП по проект на интервенции в областта на агроекологията, финансирани по линия на ЕЗФРСР в Стратегическия план по ОСП за периода 2023-2027г., представени за обсъждане на заседание на ТРГ за разработване на СП на 10.12.2021 г