Проект „14 години подпомагане на земеделските системи с ВПС в България: Научени уроци за социално-икономическите и политически предизвикателства, предопределящи загубата на културен ландшафт в Средиземноморския район“

„Опазването не е защита на природата в разрез с човешкото развитие, а запазване на поддържащи живота системи и процеси като основа за трайно развитие.“ - Люк Хофман, основател на MAVA

СТЕП спечели финансиране от фондация MAVA за сътрудничество при реализирането на План за действие (ПЗД) M6 за „Насърчаване на устойчиви практики на земеползване“. Основният подход на този план е да подкрепи културните практики, които оформят културните ландшафти, които от своя страна приютяват биологичното разнообразие и запазват естествения хабитат. От 1-ви юли 2021г. до 30-ти юни 2022г. СТЕП ще изпълнява проект „14 години подпомагане на земеделските системи с ВПС в България: Научени уроци за социално-икономическите и политически предизвикателства, предопределящи загубата на културен ландшафт в Средиземноморския район.

В проекта СТЕП ще използва своите знания и опит и ще работи с партньорите от плана за действие, за да извлече научените уроци относно политиката и донорската подкрепа за земеделските системи с висока природна стойност (ВПС). Те са във фокуса на MAVA ПЗД M6 „Насърчаване на устойчиви практики на земеползване“ поради присъщите им характеристики (ниска интензивност, адаптирани на място и често в малък мащаб). Земеделските системи с ВПС са създали и продължават да поддържат богатството на биологичното и културното разнообразие на ландшафтите в цяла Европа.

СТЕП има за цел да допринесе за поддържане (най-малко) и засилване (за предпочитане) на адекватната и много необходима подкрепа за замеделските системи с ВПС в стратегическите планове на ОСП 2023-2027 в България и в по-широкия средиземноморски регион.

По време на изпълнението на проекта ще бъдат обхванати следните дейности.

- Извличане и формулиране на уроците, придобити от 14-годишната подкрепа при управлението на земеделски системи с ВПС в България чрез програмите за развитие на селските райони в ЕС (2007-2013г. и 2014-2020г.) и чрез схеми/проекти, финансирани от донори.

- Оценка на икономическите и социални промени в земеделските системи с ВПС в България през периода 2007-2020г.

- Изготвяне на обобщен доклад, включващ уроците, придобити от подпомагането на земеделието с висока природна стойност и свързаните с него социално-икономически промени и предизвикателства, както и общата селскостопанска политика (ОСП) и практическите препоръки за по-широкия средиземноморски регион.