Обща инициатива за политиките за опазването на земеделието с висока природна стойност

Цели на проекта

Основната цел на проекта е да улесни и насърчи промените в политиката в полза на агро-силво-пасторалните системи  в ЕС и извън него, както и свързаните с тях практики и предизвикателства в нормативната уредба. Специален акцент е поставен върху Общата селскостопанска политика (ОСП) на ЕС и хоризонталните въпроси и политики, които оказват влияние върху дебата относно пасищата и пасторализма (например: политики, свързани с опазването на водите, природата и почвените ресурси). ОСП е един от основните двигатели за интензификация или изоставяне на земеделските системи с ВПС и загуба на екосистемни услуги. Промените в ОСП могат да доведат до постигане на екологични цели и гарантиране на устойчивото бъдеще на земеделието, чрез опазване на природните ресурси, на които разчита селското стопанство.

Проектът е част от Плана за действие на MAVA (OAP) M6 - Загуба на биоразнообразие чрез изоставяне на традиционните практики и се изпълнява от EuroNatur (Германия), Asociación Transhumancia y Naturaleza (Испания), WWF Испания, Med-INA (Гърция). Проектът се изпълнява до края на 2020г.

СТЕП извършва дейности по застъпничество за опазване на земеделските системи с ВПС в България.

Какви са основните дейности?

Основната ни дейност е застъпничество и лобиране за прилагане на ОСП, която е  в полза на опазването на земеделските системи с висока природна стойност, в т.ч.:

  • Изготвяне на анализ на заинтересованите страни за сътрудничество за изготвяне на обща позиция относно опазването на земеделието с ВПС в България;
  • Изготвяне на предложение за обща позиция относно опазването на земеделието с (ВПС) в България;
  • Сътрудничество и обмяна на опит с асоциация  „Transhumancia y Naturaleza” (Испания);
  • Разпространение на позицията и лобиране за опазване на земеделието с ВПС сред заинтересованите страни в България;

Свързани документи