Партньорство за природосъобразно стопанисване на пасищата

Основната цел на проекта е разработване на съвместни решения за проблемите на ползването на общински пасища в зоните „Натура 2000“ (по примера на община Годеч) и създаване на партньорство между общинска администрация, местни животновъди, доброволци и екипа на сдружението, в рамките на което да се предложи и адаптира методика за природосъобразно ползване на общински пасища.
Проектът е финансиран от Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ЕИП) 2009 – 2014г.

Проектът се изпълнява за период от 14 месеца от ноември 2014г. до януари 2016г.

Защо се насочихме към този проблем?

Високопланинските пасища са сред най-ценните тревни екосистеми за биоразнообразието и за подобряване на поминъка в селските райони. Предизвикателствата пред устойчивото им стопанисване са много и разнообразни. От гледна точка на местните хора, най-сериозният проблем е захрастевяването на общинските пасища, което ги прави негодни за ползване и подпомагане.

Какво смятаме, че бихме могли да подобрим и постигнем в резултат на изпълнението на проекта?

 • Подобряване на общинската нормативна рамка за отдаване на пасища на местни животновъди;
 • Подпомагане на местни животновъди да почистят по природосъобразен начин предоставените им общински пасища от нежеланата растителност;
 • Повишаване на знанията и уменията на местната администрация, животновъдите и обществеността за устойчиво стопанисване на общински пасища, попадащи в места от Натура 2000, включително и повишаване капацитета на всички заинтересовани страни;
 • Организиране на мрежа от доброволци към СТЕП, които да подпомогнат природосъобразното почистване на пасищата, ползвани от местните животновъди;

Партньорска група по проекта

Представители на местната общност като земеделски производители и стопани, експерти на общината и общинската служба ”Земеделие”, експерти на общинското горско стопанство, експерти на читалището, местната инициативна група Берковица – Годеч, неправителствени организации, местните медии и граждани на общината и експерти на СТЕП формират Партньорска група по проекта.

Членовете на партньорската група  разглеждат, обсъждат и развиват въпроси и теми, свързани с анализа на отдаване и ползване на общински пасища, мери и ливади в община Годеч. С провеждането на тези дискусии се цели членовете на партньорската група да се запознаят на практика със съществуващите проблеми пред устойчивото стопанисване на общинските пасища, като търсят и намират съвместни решения на проблемите с ползването на общинските пасища, особено в зоните от Натура 2000.

Очакваните конкретни резултати от работата на партньорската група са:

 • Създадено и действащо партньорство в община Годеч за устойчиво стопанисване на общинските пасища, мери и ливади;
 • Подобрена нормативна рамка за стопанисване на пасищата в община Годеч;
 • Повишени знания и капацитет на местната общност и администрация за екологичната стойност на пасищата, мерите и ливадите и значението на екстензивното животновъдство за тяхното опазване;
 • Активирано поведение на доброволчество и придобити познания за опазване на природните ресурси и биоразнообразието сред фермери, ученици и граждани от община Годеч;
 • Определени 50 дка пасища с висока природна стойност в община Годеч, които да бъдат почистени от нежелана растителност;
 • Определени дати и проведени две двудневни доброволчески акции през месеците май, юни или юли 2015г. за почистване на определените пасища.
   

Ако желаете да се включите в партньорската група по проекта, попълнете Споразумение за доброволно участие в Партньорската група и ни го изпратете на ел.поща: step_ngo@abv.bg