Обмяна на опит и добри практики за устойчиво използване на планински пасища в Натура 2000

Ние считаме, че споделянето на добри практики и опит между държавите, заинтересовани от устойчивото управление на планинските пасища ще допринесе за подобряване на жизнеспособността на животновъдните стопанства. Ето защо идеята на този проект е да се обменят опит и добри практики за устойчиво ползване на планински (алпийски) пасища в Натура 2000 между България, община Годеч и Австрия. Този проект е любезно финансиран от Arklerton Trust, Великобритания.

Какво ще правим тази година?

Учебно посещение в Австрия, организирано от Федералния образователен и изследователски институт Raumberg-Gumpenstein за 16 експерти и фермери от България за 3 дни.

Целта е да се получи по-добро разбиране на австрийските системи за устойчивo управление на планинските ливади и пасища в райони по Натура 2000, включително опазване на ландшафта, околната среда и климата, аспекти на животновъдството (крави, овце, кози) и социално-икономическото значение и маркетингови подходи на планинското земеделие и животновъдство.

Ще видим както стопанства в равнината, които имат по-добри земеделски земи, така и ферми в планински райони, който добавят стойност чрез биологично земеделие и селски туризъм.

Също така ще организираме обменно посещение за австрийски експерти, които ще  дойдат да видят българските планински пасищни ферми. Българските домакини ще бъдат земеделските стопани, които са участвали в посещението в Австрия. На място ще бъдат обсъждани техните подходи за управление на пасищата и ливадите и ще се разработи концепция за подобряване на управлението на пасищата, попадащи в зoните по Натура 2000. Ще бъдат обяснени и дискутирани практическите аспекти за подобряване на управлението.

В резултат от двете посещения ще се изготви синтезиран доклад с най-добрите практики и препоръки, който ще се разпространи сред фермерите в община Годеч със сходни земеделски практики и системи.

Какво очакваме да постигнем?

  • Повишено разбиране, познание и практически опит за устойчиво управление на планински пасища и ливади, попадащи в зоните по Натура 2000 в община Годеч и увеличаване на конкурентноспособността на съществуващите екстензивни земеделски системи;
  • Придобиване на умения и модели за пазарна реализация на земеделски продукти от райони, попадащи в Натура 2000;
  • Създаване на партньорство между български фермери от община Годеч и техни австрийски колеги за обмяна на опит и най-добри практики за устойчиво използване на природните ресурси.

Разходите за организиране на учебното посещение в Австрия ще бъде покрита съответно от СТЕП и образователния и изследователски институт Raumberg-Gumpenstein, благодарение на финансирането на Arklerton Trust.

Ако сте заинтересовани да научите повече, моля свържете се с нас на step_ngo@abv.bg

Свързани документи