Проект „Гражданска визия за природосъобразно ползване на общинските пасища в община Годеч“

Сдружението за териториален и екологичен просперитет (СТЕП) продължава работата си по природосъобразното стопанисване на пасищата в община Годеч. СТЕП стартира проекта „Гражданска визия за природосъобразно ползване на общинските пасища в община Годеч“ като нова възможност да развива партньорски отношения с местната общност в района.

Преобладаващо планинският релеф на община Годеч обуславя наличието на пасища, мери, ливади и горски територии за сметка на обработваемите земи. Проектът, част от програмата „Съгради промяна“ на Фондация „ЕкоОбщност“ и  фондация "Чарлз Стюарт Мот", има за цел да постигне обща визия за управление на общински пасища и ливади, проучвайки мнението на заинтересованите страни. По този начин ще се даде основа за дългосрочното опазване на този ценен за цялата общност ресурс.

Делът от общинските пасища, мери и ливади на община Годеч, попадащи в зоните от Натура 2000, е от най-високите в страната  – 95%. Поради ограничения опит и знания за управление на такива зони и постоянно проемнящата се нормативна база, опазването и поддържането на ценните природни територии е сериозно предизвикателство пред техните собственици, най-големият от които е общината. Това на практика налага цялостно преразглеждане на подхода за изработване на общински планове за паша и правила за ползване и поддържане на пасищата и мерите.

Такъв е и случаят в Годеч – огромна част от тези територии са изоставени земи, които постепенно се захрастевяват. Ежегодно се приемат годишни планове за паша, които обаче съдържат информация, която се отнася само до общото ползване на общинските мери, пасищата и ливадите. Липсва дългосрочна визия за управлението на този ценен ресурс, както от гледна точка на природната му стойност, така и като източник на приходи за земеделските стопани от една страна и за собственика – общината, от друга.  Ето защо обединяването на заинтересовани страни около обща визия с конкретни цели и отговорности ще допринесе за разрешаването на именно този проблем и ще стимулира съвместната работа за приородосъобразното ползване на пасищата в общината. Ролята на СТЕП в този процес е на независим посредник и съветник при обсъждането на проблема с ползването на тези земи.

Процесът на изработване на гражданска визия за природосъобразно ползване на общинските пасища в община Годеч, преди всичко включва проучване на идеите на различните заинтересовани страни за задължителните елементи, които трябва да бъдат обсъдени. Това ще се осъществи чрез специално изготвени анкети, чрез които СТЕП ще ангажира вниманието и ще събере ценното мнение на местното население. Проектът предвижда организирането на обща среща на местно ниво за разработване на предварителен сценарий за стопанисването на пасищата. Събраната информация ще бъде обобщена и групирана от експертите на сдружението, които с помощта на заинтересованите страни ще разработят алтернативи и конкретни действия за дългосрочно развитие. 

От ноември 2014 г. СТЕП изпълнява проект в община Годеч за създаване на партньорство за природосъобразно ползване на пасищата. Благодарение на този проект е създадена партньорска група, в която участват на доброволен принцип фермери, представители на общината, местната инициативна група, читалището и НПО. Партньорската група разви потенциал да формира и предлага конструктивни решения във връзка с изготвянето на местния план за ползване на пасищата. Дейностите по проекта приключиха през декември 2015 г, като постигнатите резултати, ангажираността и желанието на местните заинтересовани страни е основание да се продължи и разшири  работата на партньорската група, за да се укрепят капацитета и знанията на местните общности и земеделски стопани за устойчивото териториално и екологично развитие на  района.

Сдружението за териториален и екологичен просперитет действа като естествено продължение на ДЗЗД „Устойчиво ползване на пасища, мери и ливади”. Водещата мотивация на експертите е да допринесат разнообразяване на селската икономика, въвеждане на иновативни практики и партньорства. Сдружението се фокусира и върху обмен на опит, включително с други европейски страни.

Основните дейности по проекта са:

- Предварително проучване на идеите на различните заинтересовани страни за задължителните елементи, които трябва да бъдат включени при разработване на дългосрочната визия и показатели за оценка на устойчивото ползване на пасищата и ливадите в община Годеч;

-  Провеждане на първа среща за разработване на сценарии за стопанисването на пасищата в гр. Годеч;

- Обобщаване и групиране на сценариите за разработване на алтернативи за дългосрочна визия;

- Провеждане на среща за приемане на визия и определяне на дейности и начини за постигането на тази визия в гр. Годеч.

Проектът ще се изпълнява от януари до юли 2016г.

Свързани документи