Проект„Действия,насочени към политиката за опазване на културния ландшафт“

СТЕП получи финансиране от фондация Евронатур за изпълнение на проект „Действия, насочени към политиката за опазване на  културния ландшафт”. Този проект е продължение на проект „Обща инициатива за политиките за опазване на земеделието с ВПС” и неговата продължителност е от октомври 2020г. до октомври 2022г.

Цел на проекта „Действия, насочени към политиката за опазване на културния ландшафт

Главната цел на проекта е да допринесе за социалната и икономическа жизнеспособност на културните ландшафти. Културният ландшафт се определя като „географски район, включващ както културни, така и природни ресурси; дивата природа или домашните животни в него; свързан с историческо събитие, дейност или човек или пък показващ други културни или естетически ценности“. В рамките на проекта ще се опитаме да осигурим поддържането на онези земеделски полезни практики, които са застрашени от изоставяне, заради прилагането и  насърчаването на удобни политики.

Специален акцент е поставен върху Общата селскостопанска политика (ОСП) на ЕС. ОСП е един от основните двигатели за изоставяне/интензификация на земеделски земи с висока природна стойност (ВПС) и загуба на ценните екосиситеми в тях. Осъзнавайки това, ние ще продължим със застъпничеството за прилагане на ОСП, благоприятстваща земеделските системи с висока природна стойност в България.

Чрез промяна на ОСП бихме могли да постигнем опазване на околната среда, но също така да осигурим дългосрочното бъдеще на земеделието, като защитим природните ресурси, на които то разчита.

Проектът  включва следните дейности:

  • Събиране, обработване и анализиране на данни за процеса на програмиране и прилагане на Общата селскостопанска политика в България (с фокус земеделските земи с  висока природна стойност (ВПС));
  • Изготвяне на предложение за обща (съвместна) позиция относно опазването на земеделието с ВПС в България;
  • Оказване на влияние върху разработването и прилагането на политиката на ОСП в България, включително разработване на план за действие за застъпничество (policy advocacy) за периода 2021г.-2022г.;
  • Разпространение и представяне на документ и допълнителна информация относно политиките, свързани със земеделието с ВПС пред ключови заинтересовани страни;
  • Създаване и засилване на сътрудничество с организации със сходни цели за опазване на земеделието с ВПС;
  • Разработване на информационен документ за икономическите, социалните и екологичните ползи от земеделието с ВПС в България;
  • Повишаването на осведомеността за земеделието с ВПС;

EuroNatur е фондация, която защитава природни, както и екологично ценни културни ландшафти в цяла Европа. За повече информация посетете сайта: https://www.euronatur.org/en/

Свързани документи