Работна среща в Годеч относно анализ на ситуацията

Работна среща в Годеч относно анализ на ситуацията в община Годеч за отдаване и ползване на общински пасища, мери и ливади през 2015г.


Съобщение за работна среща 12 февруари 2015г.

Работна среща

по дейност 2 „Анализ на ситуацията в община Годеч за отдаване и ползване на общински пасища, мери и ливади”
 

Дата:

12 февруари 2015г.

Място:

Сградата на община Годеч

Начален час:

10.00 часа

Участници:

Земеделски производители; експерти на общината, експерти на общинска служба „Земеделие”; представители на общински съвет; представители на читалища и граждански организации; представители на медии, граждани; експерти на СТЕПДневен ред
 

10.00 -10.15

 

Откриване - представяне на целите, темите и участниците на срещата и дискусията

Представител на СТЕП

10.15 -11.00

Представяне на промените на Закона за собствеността и ползване на земеделските земи, касаещи общината като собственик и земеделските производители като ползватели на пасища и мери

- Работата и напредък в подготовката на  ППЗСПЗЗ;

- Програми за управление на постоянно затревените площи от общините;

Г-жа Лили Стоянова – началник отдел, дирекция „Поземлени отношения и комасация”, МЗХ

11.00 -11.30

Разглеждане на въпросите и казусите, представени на срещата от 4 февруари от земеделските производители и Кмета на общината. Допълнителни въпроси и дискусия.

Модератор на дискусията, експерт на СТЕП

 

11.30

 

Кафе - пауза

11.45 -12.00

Представяне на изискванията на проекта на Наредба за критериите за допустимост на земеделските площи за подпомагане по схемите за плащане на площ - презентация;

Г-жа Мария Юнакова, СТЕП

12.00 -12.30

Представяне на изискванията на Наредбите за условията и реда за подпомагане по мерки „Агроекология и климат”, „Биологично земеделие” и „ Плащания за Натура 2000” от проекта на ПРСР 2014-2020г.- презентация;

Г-жа Лидия Чакръкчиева – експерт в дирекция „Развитие на селските райони”, МЗХ

12.30 -12.40

Представяне на зоните в Натура 2000, с влезли в сила заповеди за обявяване и забраните в тях - презентация;

Г-жа Янка Казакова, СТЕП

12.40 -13.00

Представяне на Добрите земеделски и екологични изисквания за поддържане на земеделските земи за 2015г.- презентация;

Г-жа Вяра Стефанова, СТЕП

13.00 -14.00

Дискусия