Проведено обучение за природосъобразно стопанисване на пасищата

 

Проведен беше обучителен семинар за природосъобразно стопанисване на пасищата в рамките на проект „Партньорство за природосъобразно стопанисване на пасищата”, финансиран от Програма за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

На 30 април 2015г. в парк хотел Витоша, гр.София беше проведено еднодневно обучение на тема „Природосъобразно стопанисване на пасища“. То е част от дейностите за работа с доброволци и насърчаване на доброволчеството, осъществявани в рамките на проект Партньорство за природосъобразно стопанисване на пасищата”, финансиран от Програма за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

Обучението включваше две основни теми:
1) Управление на пасището от гледна точка на фуражните им качества с лектор проф. д-р Христина Янчева, Аграрен университет в Пловдив; 
2) Управление на пасищата от гледна точка опазване на биоразнообразието  с лектор г-н Жеко Спиридонов, експерт опазване на видовете и местообитанията в местата с висока природна стойност и в местата по НАТУРА 2000;

Темите предизвикаха интереса на участниците и бяха проведени оживени дискусии. Участие взеха 37 доброволци, от които имаше представители на младежите, местната общност и администрация на община Годеч; студенти, обучаващи се в специалности Аграрен бизнес и Екоикономика в катедра Икономика на природните ресурси, УНСС; експерти от партньорската група по проекта; доброволци, чиито интереси са свързани с опазване на природните ресурси и биоразнообразието, както и членовете на СТЕП.