Диалози за хранителните системи от Швейцарската агенция за развитие и сътрудничество като част от Срещата на върха за хранителните системи на ООН 2021

Експерти на СТЕП участваха в семинар „Диалози за хранителните системи“, стартиран от Глобалната програма за продоволствена сигурност на Швейцарската агенция за развитие и сътрудничество. Първата онлайн среща се състоя на 27 април 2021 г. и в нея взеха уастие над 100 участници от цял свят. В сесиите по време на срещата се обсъдиха 12 визии за устойчиви хранителни системи:

 1. Повишаване на ролята на фермерите в хранителните системи
 2. Засилване на социалните движения и мрежи между домакинствата
 3. По-устойчиво производство и по-къси вериги за на доставки
 4. Националните политики и земеделието подкрепят регионалното и сезонно производство на храни
 5. Интегриране на храненето в училищните програми, грижите за майките и бебетата
 6. Изполване на агро-екологични продукти в училищни и обществени кухни
 7. Поземлените и съдебните реформи водещи до повишен и  справедлив достъп до поземлените ресурси
 8. Въвеждане на благоприятни режими на внос, износ и данъци
 9. Наличие на национална система за точни, безопасни и надеждни данни и сертифициране
 10. Международно партньорство за научни изследвания в земеделието
 11. Диверсификация на производството и земеделие с ниско въздействие
 12. Локално адаптирани култури, опазване на почвата и устойчиво напояване

Целта на диалозите е да се създаде платформа за  обмяна на мнения на различни заинтерестовани страни, което да допринесе за постигане на общото разбиране за приоритетите в трансформацията на хранителните системи за постигане на Програмата за устойчиво развитие до 2030 г.

Резултатите от тези диалози ще се използват от  Швейцарската агенция за развитие и сътрудничество и нейните партньори в Срещата на върха за хранителните системи на ООН през септември 2021 г., както и в планирането и изпълнението на интервенции, свързани с хранителните системи.

Срещата на върха е част от инициативата „Десетилетие за действие“ за постигане на Целите за устойчиво развитие до 2030 г. Това е възможност да припомним на света ключовата роля на земите за постигането на поставените до 2030 г. цели.

Вижте повече за събитието в следния документ .