Природозащитникът по проекта, Жеко Спиридонов е маркирал група от храсти, които следва да се запазят с цел съхнанение и опазване местообитанието на птиците и други видове в мястото от НАТУРА 2000.