Приключили

Партньорство за природосъобразно стопанисване на пасищата

Основната цел на проекта е разработване на съвместни решения за проблемите на ползването на общински пасища в зоните „Натура 2000“ (на примера на община Годеч) и създаване на партньорство между общинска администрация, местни животновъди, доброволци и екипът сдружението, в рамките на което да се предложи и адаптира методика за природосъобразно ползване на общински пасища.
Проектът е финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ЕИП) 2009 – 2014 г.

Български

Национална кампания "Възходяща вълна от идеи" за Европейски селски парламент през 2015 г.

През месец април 2015г. Сдружението за териториален и екологичен просперитет - СТЕП беше номинирано за организация, която да проведе националната кампания за Европейски селски парламент през 2015г.

Целите на инициативата са:

Български

Обмяна на опит и добри практики за устойчиво използване на планински пасища в Натура 2000

Ние считаме, че споделянето на добри практики и опит между държавите, заинтересовани от устойчивото управление на планинските  пасища ще допринесе за подобряване на жизнеспособността животновъдните стопанства. Ето защо идеята на този проект  е да се обменят опит и добри практики за устойчиво ползване на планински (алпийски) пасища в Натура 2000 между България, община Годеч и Австрия. Този проект е любезно финансиран от Arklerton Trust, Великобритания.

Какво ще правим тази година?

Български

Проект „Гражданска визия за природосъобразно ползване на общинските пасища в община Годеч“

Сдружението за териториален и екологичен просперитет (СТЕП) продължава работата си по природосъобразното стопанисване на пасищата в община Годеч. СТЕП стартира проекта „Гражданска визия за природосъобразно ползване на общинските пасища в община Годеч“ като нова възможност да развива партньорски отношения с местната общност в района.

Български