Резултати от проект BIOGEA - Ползи за биоразнообразието от европейското селско стопанство и от екологизацията на ОСП

В края на месец февруари 2020 г. завърши проекта BIOGEA,  финансиран от три национални финансиращи организации (Фонд "Научни изследвания", България; Федерално министерство на образованието и научните изследвания, Германия; Национална изследователска агенция при Министерство на икономиката и конкурентоспособността, Испания), посредством схемата за съфинансиране BiodivERsA ERA-NET Co-Fund scheme на Европейската комисия.

Основните дейности на проекта бяха насочени към изследване на  въздействието на земеделските практики върху зелената и синя инфраструктура (ЗСИ) в земеделските земи в три страни-членки на ЕС (България, Германия и Испания), както и  въздействието на мерките на политиката върху ЗСИ и това на ЗСИ върху биологичното разнообразие. Координатор на проекта беше Аdelphi research GmbH, Германия, а партньори: Институт за агроекология и биоразнообразие, Германия; Национален музей на природните науки, Испания;  Университет Екстремадура, Испания и Университет за национално и световно стопанство, България.

Основните резултати от проучванията по проекта за България са публикувани в монографията "Биоразнообразие, зелена и синя инфраструктура и селското стопанство в България" .

Повече  информация за  проекта може да откриете на страницата на проекта https://www.biogea-project.eu/.