Брошури за български иновации за земеделие с ВПС по проект HNV Link на английски език

Ферма Линбул: иновативна ферма на върха на планината 

Мярка " Плащания за зони от Натура 2000"  от ПРСР в България 

Иновативно сдружение: "Храна от Балкана"

Мобилни консулантски екипи  за земи с висока природна стойност