Среща за запознаване на журналисти със значението на земеделието с висока природна стойност за опазване на биоразнообразието в Западна Стара планина

На 31-ви май и 1-ви юни 2022 г.  ще се проведе среща на български и немски журналисти с фермери от района на Западна Стара планина. Срещата се организира от фондация Евронатур, Сдружение  за териториален и екологичен просперитет (СТЕП) и Фонда за опазване на дивата флора и фауна. Основната цел на срещата е журналистите да се запознаят  със значението на земеделието с висока природна стойност за опазване на биоразнообразието в Западна Стара планина и необходимостта от неговата подкрепа в рамките на Стратегическия план за ОСП 2023-2027.

В рамките на събитието ще се проведе среща с представители на Природен парк „Врачански Балкан”, след което  ще се посетят фермери в района на с. Гинци и гр. Годеч и ще се дискутират социално-икономическите предизвикателства, с които те ежедневно се сблъскват.

Според проучване на СТЕП през  2019 г. допустимите за подпомагане земеделски земи с висока природна стойност намаляват  с 39% спрямо определените през 2007 г.   Най-значителна загуба от повече от 50% се наблюдава при постоянно затревените площи с ВПС, които  намаляват с повече от 0,5 милиона ха. Около 100 000 ха е загубата на смесените земеделски системи с ВПС.

Ето защо е необходимо  в  националните стратегически документи и специално в Стратегическия план за ОСП за периода 2023-2027 г.  да се включат целенасочени мерки за постигане на конкретни резултати за опазване на природата и биоразнообразието, които да отразяват  спецификата на земеделските системи с висока природна стойност в даден район. Включването на широк кръг от заинтересовани страни на всички нива  и обсъждането на техните предложения е  от ключово значение за разработване и прилагане на успешни схеми за опазване на биологичното разнообразие.

Програмата на срещата може да разгледате тук.