Проучване на стопанства със земеделски земи с висока природна стойност

Проект „14 години подпомагане на земеделските системи с ВПС в България” има за цел да оцени подпомагането и приноса за опазването на земите с висока природна стойност от Програмите за развитие на селските райони и от проектите, изпълнявани от различните неправителствени организации.  

Проектът се финансира от фондация MAVA като част от План за действие М6 „Насърчаване на устойчиви практики на земеползване“ с оглед опазването на културни ландшафти, поддържащи биоразнообразието. Земеделските системи с висока природна стойност са едни от най-ценните елементи на културните ландшафти и имат ключова роля за опазването на биоразнообразието в тревните местообитания.

Целите на настоящият въпросник за земеделски производители са:

  1. да проучи промените, които са настъпили в стопанствата и земите с висока природна стойност през последните пет години,
  2. да разбере очакваните предизвикателства пред развитието на стопанствата и земите с висока природна стойност.  

Участието в проучването е доброволно, а отговорите ще бъдат анонимни. 

Въпросникът е качен он-лайн на следния линк, където може да бъде попълнен:

https://forms.office.com/r/9AgEdSySDw

Въпросникът е само за фермери, като крайният срок за попълването му е 7 юни 2022 г.