Отговор от заместник министъра на земеделието и храните относно писмото, инициирано от Европейската гражданска инициатива „Да спасим пчелите и фермерите“

Европейската гражданска инициатива „Да спасим пчелите и фермерите“  инициира изпращането на отворено писмо до министъра на земеделието и храните и министъра на околната среда и водите, с молба да потвърдят, че България ще застане зад забраната за използване на сулфоксафлор, бенфлуралин и циперметрин. Тези три активни вещества нанасят най-големи  вреди върху пчелните популации. Писмото бе подкрепено от български сдружения и организации, които работят за опазване на пчелите и околната среда. Вижте пълния текст на писмото тук.

В отговор на писмото, получихме уведомление от зам. министъра на земеделието и храните относно позицията на България спрямо използването на трите активни вещества, влизащи в състава на продукти за растителна защита (ПРЗ).

На заседанието на Постоянния комитет по растения, животни, храни и фуражи (ПКРЖХФ), секция „ПРЗ – законодателство“, състояло се на 19-20.05.2021 г., изразената позиция на България е против проект за изменение на условията за ползване на сулфоксафлор. Аргументите в подкрепа на тази позиция са, че безопасна употреба на веществото е възможна, без да е необходимо ограничаването му само в оранжерии. Безопасната употреба може да се осигури посредством прилагане на подходящи мерки за намаляване на риска на национално ниво като: ограничаване на употребата на открито извън периода на цъфтеж на културите, премахване на цъфтящата растителност, определяне на буферни зони с използване на дюзи за намаляване на разпръскването и др.

На заседанието на ПКРЖХФ, България гласува за проект за неподновяване на одобрението на бенфлуралин.

Относно употребата на циперметрин, предварителната позиция на България е в подкрепа на проект за подновяване на одобрението на активното вещество. Мотивите за това са, че рискът за пчелите се счита за приемлив при прилагане на мерки за ограничаване на риска.

В отговора на писмото не се предоставя информация относно какъв процент от намаляването на размера на популацията при експозиция с пестициди е подкрепен от България на заседанието на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите от 24/25 март и каква е била позицията на България по този въпрос на заседанието на Комитета на 19/20 май.

За съжаление и въпреки че повечето политици твърдят, че искат да защитят пчелите и природата, фактите показват, че много държави-членки на ЕС и Европейската комисия продължават да подкрепят екоцида, генериран от пестициди, като по този начин противоречат на Европейската зелена сделка.

Пълният отговор на писмото може да намерите тук.