Намаляване на дела на непроизводствените площи? Ирландия oтстъпва пред ОСП (Общата селскостопанска политика)

Съкратен превод на статия на  Оливър Мур

Цялата статия може да прочетете тук: https://www.arc2020.eu/slashing-space-for-nature-ireland-backsliding-on-...

Процесът по разработване на стратегически план на ОСП за периода 2023-2027 г. приключва след повече от 3 години преговори. Важни характеристики на ОСП са новите условия за земеделските стопани, на които трябва да отговарят за да получат основното подпомагане на доходите  (добри земеделски и екологични условия (ДЗЕУ), законово-задължителни изисквания) и еко-схемите, които заменят зелените плащания.

Намаляването на непроизводствените площи във фермите, от първоначално предложените от Ирландия 5% до едва 4%, е най-бруталната корекция, предложена от ирландското министерство на земеделието, храните и морските води в една от последните консултации по ОСП. Предлага се допълнително отслабване на това изискване, като в тези площи се разрешава отглеждането на култури, като по този начин се нарушава принципа на неотстъпванe от заложените цели в периода 2014-2020 на Общата селскостопанска политика. Обявен е и списък от пет в по-голямата си част неамбициозни еко-схеми, които няма да направят нищо за трансформиране на ирландското земеделие в по-екологично устойчиво.

Екосхемите ще съставляват до 25% от бюджета на първи стълб по ОСП и така за тях ще се изплащат по стотици милиони евро годишно. Обществените консултации по предлаганите интервенции разглеждат само  пет еко-схеми:

Предложения за еко-схеми в Ирландия:

А. Зони на не-производствени характеристики и характеристики на ландшафта - Увеличен дял на не-производствените площи и характеристики, спрямо заложените в ДЗЕУ

Б. Екстензивно животновъдство - Определена максимална норма на гъстота на животните за календарна година

В. Ограничаване употребата на химически азот - Определен лимит за използване на химически азот за календарна година.

Г. Засаждане на дървета от местни видове -Засаждане на минимален брой дървета  от местни видове на допустим хектар.

Д. Използване на тороразпръсквач, контролиран с GPS - Прилагане на минерални торове с тороразпръсквачки, контролирани с  GPS. Земеделските стопани ще трябва да приложат поне две схеми за да получат пълното плащане по Първи стълб.

На поредица от срещи различни групи и заинтересовани страни се срещнаха с представители на Министерството на земеделието, храните и морските води и основен проблем се очертава липсата на промяна или амбиция в еко-схемите.