Дискусионен форум „За природа свободна от инвазивни чужди видове“, 10.06, Пловдив

Дискусионен форум „За природа свободна от инвазивни чужди видове“ ще се проведе на 10.06 в Зала II на Аграрен университет (АУ), Пловдив. Във форума ще вземе участие и експерт от екипа на СТЕП, който ще представи научените уроци от проекта „14 години подпомагане на земеделските системи с висока природна стойност в България.“

Основните изводи по проекта вижте в приложената презентация.

В събитието ще вземат участие повече от 60 специалисти от всички институции, които имат отговорности за опазването на природните местообитания и ограничаване нашествието на инвазивни чужди видове (ИЧВ) растения и животни:

  • експерти от МОСВ, ИАОС, регионални инспекции по околна среда, басейнови и дирекции на национални и природни паркове, МЗм, ДФЗ, НССЗ, държавни горски предприятия, общински администрации;
  • академични, образователни институции и музеи: преподаватели и студенти от АУ-Пловдив, ИБЕИ на БАН, Пловдивски Университет, Софийски Университет, Природонаучен музей в Пловдив;
  • асоциации и сдружения на собственици и ползватели на пасища и ливади;
  • неправителствени организации, както и фермери, граждани и журналисти.

Програмата на събитието е публикувана тук: https://invasiveplants.eu/forum/#program

Темите, които ще бъдат обсъдени включват пътищата за навлизане на инвазивни чужди видове (ИЧВ) и тяхното ограничаване; щетите от тях; как специалисти и неспециалисти могат да участват в борбата с ИЧВ; какви мерки се прилагат в горското стопанство; има ли финансиране за опазване на природните местообитания; как да управляваме устойчиво пасищата и ливадите; кои са успешните практики за поддържане на горски местообитания и как да ги предпазим от ИЧВ и др.