ARC 2020: ОСП и електронната търговия - защитени ли са схемите за качество?

Селскостопанските хранителни продукти от ЕС, защитени от схеми за качество, могат да бъдат фалшифицирани в трети страни, което води до значителни икономически загуби за производителите. С динамичното развитие на електронната търговия е доста вероятно това да се задълбочи поради слаби механизми за контрол и проследяване в интернет. Реформата на Общата селскостопанска политика на ЕС след 2022 г. предвижда разширяване на интелектуалната собственост (intellectual property – IP) на схемите за качество до платформите за електронна търговия, но не е съвсем ясно как това ще бъде приложено, за да се защитят производителите в ЕС и тези извън него. Отговорът на този и други въпроси по темата дава проучване на информационната платформа ARC 2020. Настоящият текст е адаптиран от публикацията.

Схемите за качество на ЕС

Политиката за качество на ЕС има за цел да защити имената на конкретни продукти и популяризира техните уникални характеристики, свързани с географски произход, както и традиционно ноу-хау на производство. Тези продукти могат да получат сертификат за защитено географско указание (ЗГУ) ако имат специфична връзка с мястото, където за произведени. ЗГУ позволява на потребителите да различат качествени продукти от конкретен регион, като в същото време помага на производителите да продават продуктите си. Системата за защитени географските указания на ЕС дава права на интелектуална собственост на конкретни продукти.  

ЕС разполага с регистри на продуктите, получили ЗГУ. Те включват информация за географски и производствени характеристики на всеки от продуктите.

Други схеми за качество на ЕС наблягат на традиционни производствени процеси или продукти, произведени в труднодостъпни природни региони като планини или острови.

Защитата на правата на интелектуална собственост за схемите за качество на селскостопанските храни може да бъде компрометирана от липсата на хармонизирана система за наблюдение и прилагане на правата на интелектуална собственост в различни онлайн канали за продажба в 27-те държави-членки, включително платформи за електронна търговия.

Схемите за качество и електронната търговия

Нарастващата дигитализация на отраслите и все по-масовата интернет свързаност неминуемо рефлектира и върху търговията на селскостопански продукти – най-вече храни и напитки. През последните две години на пандемия от COVID-19 с се наблюдава бързо ускорение на електронната търговия. Потребителите по целия свят бяха принудени да пазаруват хранителни продукти онлайн, а с подобряването на платформите за електронна търговия тази тенденция се очаква да запази своя растеж.

С оглед стремглавото развитие на  глобалния дигиталния пазар, защитата на схемите за качество на селскостопанските храни от измамни практики и закононарушения става още по-сложен въпрос. Нивото на защита за схемите за качество ще зависи не само от правилата за правата върху интелектуалната собственост и техните контролни механизми за прилагане в ЕС, но и от условията, определени в споразуменията за асоцииране със страни извън ЕС, и не на последно място - от капацитета на участниците на пазара и властите да разбират, преговарят, отговарят, заобикалят, налагат и обжалват тези условия.

 

ОСП и защитата на схемите за качество

Като част от Европейския зелен пакт, Европейската комисия пое ангажимент да реформира Общата селскостопанска политика (ОСП), за да отговори на амбициите на стратегиите „От фермата до трапезата“ и „Биоразнообразие“ и да насърчи екологични цели като намаляване на пестицидите, увеличаване на биологичното земеделие и социално-икономически цели, укрепване на позициите на земеделските стопани и групите производители в рамките на ЕС и/или на чужди пазари. Например, предложението на Комисията да преразгледа регламента на ЕС за схемите на качество произлезе от намерението за установяване на по-справедливи, автентични, висококачествени хранителни пазари в международен план, но и за укрепване на икономиките в селските райони на Европа.

Това законодателно предложение придава важност на разширяването на механизмите за защита на правата върху интелектуалната собственост по-специално в електронната търговия. Също така насочва вниманието към необходимостта за създаването на механизъм за мониторинг върху интелектуалната собственост на продуктите, получили сертификати по схемите за качество. Предложението предвижда опростяване на процедурите за групи производители от трети държави, които решат да регистрират схеми за качество и директно да ги направят разпознаваеми за целия единен пазар на ЕС. То бе представено през март 2022 и все още е в процес на преговори.

Освен това предложение, вече договорените промени за ОСП след 2022 г. разширяват защитата на правата на интелектуална собственост на схемите за качество до платформите за електронна търговия. Освен определянето на по-широка рамка на ЕС, въздействието на тези изменения на ОСП по отношение на защитата на схемите за качество извън ЕС все още зависи от механизмите за наблюдение на държавите-членки и нивото на защита/прилагане в резултат на преговори по споразумения за асоцииране.

Заключения

Като цяло, развитието на системите за прилагане на права върху интелектуалната собственост се появява с различна скорост в държавите-членки на ЕС, като по този начин засяга нивото на защита както за производителите от ЕС, така и за производителите извън ЕС. Например Италия е начело в защитата на правата на интелектуална собственост върху собствените си продукти в платформи за електронна търговия, като се има предвид големият брой регистрирани схеми за качество в ЕС, но не е ясно как Италия и други държави-членки на ЕС защитават качеството извън ЕС  на схеми на единния пазар.

Следователно, дори ако реформата на ОСП след 2022 г. е постигнала известен напредък във въвеждането на правни разпоредби, които разширяват защитата на схемите за качество в платформите за електронна търговия, според анализа на ARC 2020 тези разпоредби трябва да бъдат придружени от последователни механизми за целия ЕС за наблюдение и прилагане на правата на интелектуална собственост на международни продукти в цифров контекст.

Прочетете пълното проучване от линка: https://www.arc2020.eu/cap-and-e-commerce/#_ftn11