14 ГОДИНИ ПОДПОМАГАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СИСТЕМИ С ВИСОКА ПРИРОДНА СТОЙНОСТ В БЪЛГАРИЯ: ОКОНЧАТЕЛЕН ДОКЛАД И РЕЗЮМЕ

В края на месец  юни 2022 г. СТЕП  приключи изпълнението на проект „14 години подпомагане на земеделските системи с висока природна стойност в България. Научени уроци  за  социално-икономическите и политически предизвикателства, предопределящи загубата на културен ландшафт в Средиземноморския район”

Основните резултати от направените анализи и проведеното социално-икономическо проучване са обобщени в синтезиран доклад. Първата част  от доклада се фокусира върху подпомагането в рамките на ОСП. Опитът от схемите, разработени в рамките на различни донорски проекти е обобщен във втората част. Третата част представя виждането на земеделските стопани по отношение на подпомагането за земеделските системи с ВПС и социално-икономическите предизвикателства пред тях. Всяка от частите  завършва с изводите на експертите на СТЕП по отношение на подпомагането на земите с ВПС. Последната част обобщава основните изводи и препоръки  по отношение на подпомагането на земеделието и земеделските стопани  с ВПС. 

С целия доклад може да се запознаете тук

Резюмето на доклада може да прочетете тук