Семинар „Опазване на видовете и местобитанията чрез устойчиво селско стопанство“

На 11 март 2021 г. в  Пловдив се проведе семинар „Опазване на видовете и местобитанията чрез устойчиво селско стопанство“. Организатор на събитието бе СНЦ  „Зелени Балкани“, а в него взеха  участие  представители на  неправителствени организации, Аграрен университет  - Пловдив и представители на различни проекти за опазване на видове и местообитания чрез природосъобразно земеделие.  С абстрактите на обсъжданите теми, може да се запознаете тук.

Д-р Янка Казакова представи позицията на СТЕП относно възможностите за опазване на земеделието с висока природна стойност чрез мерките на ОСП 2021-2027, които трябва да са конкретни и измерими по отношение на опазването на биоразнообразието, местообитанията, ландшафта и свързаните с тях екосистемни услуги и да надвишават съществуващите в момента ангажименти и дейности в тази насока. Повече за презентацията  може да намерите тук.