Обмяна на практики за устойчиво използване на планински пасища

Обмяна на опит и практики за устойчиво използване на планински пасища в местата от екологичната мрежа „Натура 2000”.

В периода 21-ви – 25-ти септември 2015 г. се проведе пътуване за обмяна на опит и практики за устойчиво използване на планински пасища в района на Раумберг, Австрия. Пътуването се организира от екипа на Сдружение за териториален и екологичен просперитет (СТЕП) и в него участваха 18 души - фермери от община Годеч, председателят на общинския съвет в  Годеч, екологът на община Годеч, директорът на общинската служба по „Земеделие”, експерт от Местната инициативна група „Берковица-Годеч”, експерти от екипа на СТЕП и доброволци, участвали в организираните почиствания на пасищата. Домакин на обмяната на опит и практики за устойчиво използване на планински пасища беше Институтът по растениевъдство и управление на ландшафта - HBLFA Raumberg Gumpenstein, Австрия.

Обмяната на информация, знания и опит се проведе на терен, във ферми, на пасища, на опитните полета и ферми на института, в техническото училище по земеделие и високопланинско фермерство и демонстрационните работилници и стопанства. Директорът на института -  господин  Карл Бухграбер, представи нагледно резултатите от провежданите, през последните 50 години, експерименти върху опитните полета при създаване и поддържане на тревните смески за планинските пасища; методите  за грижа и опазване на пасищата и подпочвените води при стопанисване им; начините за отглеждане на пасищните животни в демонстрационните ферми на института; предимствата на отделните видове и породи животни и тяхната съществена роля за поддържане на биоразнообразието и ландшафта на планинските пасища.

Показани бяха и практическите опити относно влиянието на промяната на климата върху затревените почви и необходимите промени при тяхното стопанисване. На терен бяха наблюдавани и резултатите, свързани с влиянието на различните земеделски практики върху поддържането на пасищата в местата от Натура 2000 и опазването на биоразнообразието в тях.
Групата посети ферми и стопанства, които прилагат препоръчаните от института практики за стопанисване на пасищата и отглеждането на животните. Запознахме се с опита и практиките на фермерите при екстензивно отглеждане на животни.

Посетените фермери представиха систематичните и постоянни грижи, които полагат за поддържане на пасищата чрез паша, тяхното подхранване с оборски тор, подсяване, натовареност на пасищата при паша от различните видове животни, начини на редуване на паша и косене през различните месеци и сезони, използваната техника, необходимите познания на заетите в стопанствата. 

Посетена бе интензивна кравеферма в равнинен район, както и развъдната станция за коне „Lippizaner“ в Пибер, където бяха представени начините на отглеждане на конете, тяхната  селекция и ползването им за различни дейности, включително и за поддържане на пасищата.
Фермерите и експертите от община Годеч, както и екипа на СТЕП се запознаха с практиката на стопанисване на пасищата в Австрия, които непрекъснато се развиват и обогатяват в зависимост от климатичните промени, въвеждането на  нови технологии и иновативни методи за оптимизиране условията на труд и грижа към животните, опазването на биоразнообразието, природните ресурси и околната среда.