Честна сделка за селските общности в Европа

Жители на селски райони от 40 държави ще се съберат между 4-6-ти ноември в Австрия, за да потърсят възможности за равностойно отношение към селските общности в Европа.

Втората среща на Европейския селски парламент, която ще се проведе в Шeрдинг, Австрия е кулминацията на едногодишна информационна кампания, провела се в 40 европейски страни за разбиране нагласите на местните жители относно уловията на живот в селските райони.

Основните цели на кампанията, стартирана от три водещи европесйки селски мрежи са даване на гласност на селските общности, отразяване на интересите на жителите в националните и европейски политики и разпоространение на методи за взаимопомощ и сътрудничество.

По време на тридневната среща на ЕСП, в която ще вземат участие 250 души от 40 страни, ще бъдат обсъдени основните теми от кампанията. От основните заключения ще бъде изготвен Манифест на европейските селски райони с план за действие през следващите няколко години.

   Важни точки за обсъждане ще бъдат:

  • високата загриженост на хората в много селски райони за ограничената икономика, липсата на добри работни места, обезлюдяването в резултат на емиграция на млади хора, упадъка на услуги, страданието на възрастните хора, бедност и социално отлъчване на хората в неравностойно положение и етническите малцинства;
  • правото на селските общности за качество и стандарт на живот, равни на тези в градските среди, както и цялостно участие в политическите процеси;
  • бъдеща визия за жизнени, приобщаващи и устойчиви селски общности;

Европейският селски парламент изисква нови и иновативни партньорства между местните жителите и правителствата, за да върне стрелката на спад в селските райони; да позволи на младите да открият добър живот в провинцията; да се справи с безработицата и социалното отлъчване; да изгради по-добро бъдеще за милиони малки семейни ферми и селски предприятия.

Два глобални проблема ще бъдат разисквани в дните на Парламента – климатичните промени и кризата с бежанците.

В подготвителния период на Конференцията на ООН за климатичните промени, селските райони могат да изграят значителна роля в тази битка и в устойчивото използване на природните ресурси. Над 40% от Европа са гори, които могат да поглъщат въглерод и да се използват възобновяеми източници. Селските райони могат да отговорят на растящото търсене на възобновяема енергия от естествени източници като вятър, вода, слънчева светлина, топлообмен и дървесина.

Настоящата вълна от отчаяни хора от Африка и Близкия изток, търсещи убежище и нов живот в Европа, провокира размисъл и действия в селските райони. Много такива, конкретно тези с намаляващо население, могат да спечелят от приобщаване на бежанци от други страни. Но процеса на приобщаване трябва да включва нужната инвестиция в жилищно строителство, услуги, инфраструктура и създаване на работни места.

Kампанията за Европейския селски парламент в България бе организирана от Сдружение за териториален и екологичен просперитет – СТЕП (www. Step-bg.bg).

Joint Coordinators, European Rural Parliament 2015

Michael Dower (PREPARE)   Tel +44 1308 863515, e-mail mdower6@btinternet.com         

Vanessa Halhead (ERCA)   Tel +44 1381 600736,  e-mail vanessa@duthchas.org.uk

PROJECTS4 (Organisers in Austria)

Thomas Müller   Tel +43.664.2214269, e-mail mueller@projects4.info

Lizé Grimbeek   Tel +43.660.2711210, e-mail grimbeek@projcts4.info